“Đảm bào chất lượng (ĐBCL) là việc áp dụng các quan điểm, chính sách, các nguồn lực, các quá trình, các thủ tục và các công cụ vào quá trình giáo dục để ĐẢM BẢO THỰC HIỆN ĐƯỢC SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU đề ra, nhằm tao ra lòng tin đối với người học, người sử dụng lao động và xã hội”.

“Kiểm soát chất lượng (KSCL) là hệ thống và cơ chế giám sát, xem các hoạt động dạy và học có thực hiện được các mục tiêu đã đề ra hay không”.

Theo chúng tôi, hệ thống quản lý của Doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu của kiểm định và phải gồm 07 loại tài liệu (văn bản hóa) sau đây:

Có rất nhiều cách định nghĩa khác nhau, tôi chọn cách định nghĩa của ISO 9000:2005 (mục 3.1.1) đã được hơn 150 nước thành viên của WTO chấp nhận:

“Chất lượng là mức độ của một tập hợp các đặc tính vốn có đáp ứng các yêu cầu”

Có hai chú thích về định nghĩa này như sau:

Chú thích 1: Thuật ngữ chất lượng có thể sử dụng với các tính từ như: kém, tốt, tuyệt hảo,…

Đánh giá chất lượng (ĐGCL) được định nghĩa như sau (với tổ chức giáo dục):

“ĐGCL là xem xét và đánh giá việc ĐBCL của các định chế, của hệ thống kiểm soát thông qua việc đánh giá hiệu lực của chương trình, quá trình dạy và học, đội ngũ giảng viên và nhân viên, hệ thống quản lý, cơ sở hạ tầng của nhà trường”

“Tự đánh giá là nhà trường tự xem xét, đo lường tính phù hợp, chất lượng và hiệu lực của chương trình, quá trình dạy và học, chất lượng các đầu ra trên cơ sở xem xét chi tiết chương trình giảng dạy, cấu trúc và hiệu lực của các định chế của trường, nhằm xác định xem nhà trường có đáp ứng được các tiêu chuẩn giáo dục đã được xã hội chấp nhận, của người sử dụng lao động và các bên quan tâm đề ra”