Để trả lời câu hỏi trên, chúng tôi xin trích ra đây một số nội dung của các hiệp định mà Việt Nam đã ký với các nước, nhất là giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Giáo dục có phải là dịch vụ không?
Theo hiệp định giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về quan hệ thương mại có hiệu lực từ ngày 01-12-2001, thì mục B và C khoản 3 điều 1 chương III có ghi [1]:
“Các dịch vụ bao gồm bất kỳ dịch vụ nào trong bất kỳ lĩnh vực nào, trừ các dịch vụ được cung cấp khi thi hành thẩm quyền của Chính phủ,… không trên cơ sở thương mại cũng như không có cạnh tranh với một hay nhiều nhà cung cấp dịch vụ”
Vậy có thể khẳng định rằng: giáo dục đào tạo là dịch vụ giáo dục.
Mặt khác, khoản 2 điều 1 chương III của hiệp định trên cũng ghi rằng:
“Thương mại dịch vụ được định nghĩa là việc cung cấp một dịch vụ”

Trong định nghĩa thương mại dịch vụ, có nhóm từ CUNG CẤP MỘT DỊCH VỤ. Vậy phải hiểu như thế nào về nhóm từ này?
Theo điều 11 chương III [1] thì:
“Cung cấp một dịch vụ bao gồm việc sản xuất, phân phối, tiếp thị, bán và cung ứng một dịch vụ”
Theo hiệp định trên, giáo dục là một trong 52 lĩnh vực thương mại dịch vụ mà Hoa Kỳ được quyền đầu tư vào Việt Nam theo lộ trình thời gian. Sau 07 năm, từ 11-12-2008 Hoa Kỳ được đầu tư 100% vốn vào lĩnh vực giáo dục và nhiều lĩnh vực dịch vụ khác tại Việt Nam.