1

Theo khoản 7, Điều 35, Thông tư số 03/2016/TT-BKHDT kể từ ngày 1/1/2018 cá nhân tham gia hoạt đồng Đấu thầu bắt buộc phải có Chứng chỉ hành nghề Đấu thầu. Chúng tôi xin phép tổng hợp các quy định về Chứng chỉ hành nghề Đấu thầu để các bạn tiện theo dõi:

 1. Quy định pháp luật về Chứng chỉ hành nghề Đấu thầu
  • Luật số 43/2013/QH13 ban hành ngày 26/11/2013 có hiệu lực từ ngày 01/7/2014

Điều 16. Điều kiện đối với cá nhân tham gia hoạt động Đấu thầu

 1. Cá nhân tham gia hoạt động Đấu thầu phải có Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của gói thầu, dự án, trừ cá nhân thuộc nhà thầu, nhà đầu tư.
 2. Cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.
 • Thông tư số 03/2016/TT-BKHDT ngày 05/5/2016, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016

Điều 12. Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

 1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được cấp cho các cá nhân thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung và cá nhân khác có nhu cầu để tham gia trực tiếp vào hoạt động lựa chọn nhà thầu, cụ thể như sau:
 2. a) Lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;
 3. b) Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu.
 4. Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu bao gồm các loại sau:
 5. a) Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tư vấn;
 6. b) Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, phi tư vấn.
 7. Sử dụng chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu:
 8. a) Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tư vấn được phép tham gia trực tiếp vào quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn;
 9. b) Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu xây lắp, hàng hóa, phi tư vấn được phép tham gia trực tiếp vào quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ phi tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hóa và xây lắp (PC);
 10. c) Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tư vấn và chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu xây lắp, hàng hóa, phi tư vấn được tham gia trực tiếp vào quá trình lựa chọn nhà thầu tất cả các gói thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
 11. Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu có thời hạn sử dụng trong thời gian 05 năm kể từ ngày cấp, khi hết thời hạn sử dụng phải làm thủ tục cấp lại hoặc phải thi sát hạch nếu không đủ Điều kiện cấp lại theo quy định tại Điều 18 Thông tư này.
 12. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất quản lý về chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu trên phạm vi toàn quốc; chịu trách nhiệm tổ chức thi sát hạch, cấp lần đầu, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Điều 13. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu khi đáp ứng đầy đủ các Điều kiện sau đây:

 1. Có chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản;
 2. Tốt nghiệp đại học trở lên;
 3. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 4. Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục hoặc đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu quy mô lớn (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu trên 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu trên 20 tỷ đồng) hoặc 10 gói thầu quy mô nhỏ. Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn phức tạp được tính tương đương gói thầu quy mô lớn; gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giản được tính tương đương gói thầu quy mô nhỏ;
 5. Đạt kỳ thi sát hạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.
 1. Thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề Đấu thầu ở đâu, thời gian nào?

Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký và tổ chức thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu sẽ do Cục quản lý Đấu thầu tổ chức tại các địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Tuy nhiên, để biết kế hoạch tổ chức chính xác và địa phương nào sẽ tổ chức kỳ thi Quý học viên vui lòng theo dõi trên website của Cục quản lý Đấu thầu để xem thông báo chính xác (muasamcong.mpi.gov.vn)

 1. Hồ sơ chuẩn bị thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề Đấu thầu gồm:

1.- Đơn đăng ký theo mẫu số 01;

2.- 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong 06 tháng gần nhất;

3.- 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận thông báo thi, lịch thi, kết quả thi;

4.- Bản chụp CMND hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;

5.- Bản chụp bằng tốt nghiệp đại học trở lên (chứng thực);

6.- Bản chụp Chứng chỉ đấu thầu cơ bản (chứng thực);

7.- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động đấu thầu theo Mẫu số 6 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Bản khai có xác nhận của đại diện có thẩm quyền thuộc cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp mà cá nhân đó là thành viên (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp) hoặc chủ đầu tư của dự án mà cá nhân đó đã tham gia hoạt động lựa chọn nhà thầu cho dự án này. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân không do một cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc là thành viên của Hội nghề nghiệp thì phải có tài liệu chứng minh kinh nghiệm tham gia hoạt động đấu thầu; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu quy mô lớn (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu trên 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu trên 20 tỷ đồng) hoặc 10 gói thầu quy mô nhỏ. Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn phức tạp được tính tương đương gói thầu quy mô lớn; gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giản được tính tương đương gói thầu quy mô nhỏ;

8.- Bản cam kết quy tắc đạo đức và ứng xử trong đấu thầu theo Mẫu số 03.

 1. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thi sát hạch Chứng chỉ hảnh nghề Đấu thầu

Viện Công nghệ Quản lý Giáo dục (http://itme.edu.vn)

Ghi chú: Quý học viên có thể gửi Phát chuyển nhanh hồ sơ và chuyển khoản học phí.

 1. Kinh phí dự thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

Liên hệ để được tư vấn (E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc P: 0914 30 1168 Mr Điệp)

 1. Nội dung và thời gian thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

Kỳ thi sẽ diễn ra trong 01 ngày bao gồm: Bài thi trắc nghiệm (60 phút) và Bài thi viết (180 phút).

 1. Tài liệu ôn thi Chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

Chúng tôi sẽ gửi trực tiếp vào email cho Quý vị ngay sau khi đăng ký

 1. Các bước thực hiện xin cấp Chứng chỉ hành nghề Đấu thầu
 • Bước 1: đăng ký học lớp Đấu thầu cơ bản để được cấp Chứng chỉ Đấu thầu cơ bản (bắt buộc), nếu hgọc viên đã có Chứng chỉ này thì bỏ bước 1, sang bước 2;
 • Bước 2: chuẩn bị hồ sơ (theo hướng dẫn tại Mục 3 bài viết này);
 • Bước 3: nộp hồ sơ và học phí (theo Mục 4 và 5);
 • Bước 4: theo dõi lịch thi và kế hoạch thi trên Web của Cục quản lý đấu thầu để thi.

Rất mong nhận được sự tham gia của Quý vị.

Để hiểu rõ thêm, Quý vị vui lòng xem chi tiết các Quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BKHDT tại đây 03_2016_TT-BKHDT_311096.pdf