Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2018 (theo Quyết định số 1388/QĐ-BKHCN ngày 02/6/2017)

Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-BKHCN ngày 02/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm 2018 như sau:

  1. Tên nhiệm vụ: Đề tài “ Nghiên cứu đóng gói nền tảng thư viện điều khiển cho một số thiết bị IoT thông dụng trên nền tảng công nghệ mở”

  2. Phương thức tuyển chọn: Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ (Chi tiết xem tại Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: http://www.most.gov.vn)

  3. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

  4. Nơi nhận Hồ sơ: Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Bộ Khoa học và Công nghệ (số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

  5. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 05 tháng 7 năm 2017, các hồ sơ gửi trực tiếp được tính theo dấu đến của Văn thư Bộ khoa học và Công nghệ, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 05 tháng 7 năm 2017.

(Chi tiết yêu cầu về tên, mục tiêu, sản phẩm dự kiến đạt được của nhiệm vụ nêu tại Quyết định số 1388/QĐ-BKHCN ngày 02/6/2017 và được gửi kèm theo thông báo này)

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo./.

Nguồn: https://www.most.gov.vn