Sống và làm việc quá lâu trong thời bao cấp, tâm lý và quan niệm có thể trở nên xơ cứng, bảo thủ.

Chấp nhận kinh tế thị trường trong xu thế toàn cầu hóa, đương nhiên cạnh tranh và hợp tác để cùng phát triển là con đường tất yếu không thể đảo ngược.

Việt Nam là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới - WTO, đã cam kết tuân theo các Điều ước quốc tế, thực hiện các hiệp định song phương, đa phương mà chính phủ đã ký, Quốc hội đã phê chuẩn.

Giáo dục Việt Nam không thể quan niệm và hoạt động trái với khuôn khổ những qui định mà nhà nước đã cam kết với thế giới.

Giáo dục là thương mại dịch vụ, cạnh tranh và hợp tác nhằm nâng cao chất lượng, đưa lại giá trị gia tăng ngày càng nhiều cho xã hội để đất nước phát triển bền vững.

Viện Công Nghệ Quản Lý Giáo Dục (ITME) là tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập, hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật khoa học và công nghệ và các văn bản liên quan, chịu sự quản lý của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các quy định của Tổ chức thương mại Thế giới WTO, cụ thể như sau:

  1. Nghị quyết 51/2005/QH10 và Lệnh của Chủ tịch nước 03/2005/L-CTN về thực hiện các Điều ước quốc tế.
  2. Luật doanh nghiệp Việt Nam.
  3. Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam.
  4. Bộ luật lao động Việt Nam.
  5. Luật giáo dục(sửa đổi), Số 44/2009/QH12 luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục.
  6. Hiệp định về rào cản kỹ thuật trong thương mại – TBT – của GATT (nay là WTO).
  7. Guide 62:1996 và GD 2:2005 Diễn đàn Công nhận Quốc tế.

Mục tiêu, phương hướng họa động của Viện Công Nghệ Quản Lý Giáo Dục: nghiên cứu các mô hình quản lý mới của nền kinh tế tri thức; tư vấn áp dụng các mô hình quản lý tiên tiến cho các tổ chức khác; huấn luyện đào tạo tiền đề để các tổ chức khác tự tin vượt rào cản trong quá trình hội nhập quốc tế.
Và trên tất cả, Viện Công nghệ Quản lý Giáo dục ra đời cũng nhằm đáp ứng một phần các yêu cầu cơ bản của cuộc cách mạng công nghệ 4.0