MƯỜI KỸ NĂNG ỨNG XỬ HỌC VẤN VÀO ĐỜI

  1. Kỹ năng ứng xử thông tin và giao tiếp xã hội
  2. Kỹ năng làm việc có hiệu quả trong một nhóm cộng đồng
  3. Kỹ năng ứng xử về xã hội và nhân văn
  4. Kỹ năng ứng xử về tự nhiên và toán học
  5. Kỹ năng vận dụng ngoại ngữ và vi tính
  6. Kỹ năng cảm thụ và sáng tạo nghệ thuật
  7. Kỹ năng phân tích và giải quyết các tình huống ứng xử
  8. Kỹ năng ứng xử về tổ chức, điều hành và quản lý một guồng máy
  9. Kỹ năng phòng vệ sự sống và gia tăng sức khỏe
  10. Kỹ năng tự học, tự nâng cao trình độ cá nhân trong mọi tình huống